11 Ağustos 2015

İlk 500 Bilişim Şirketi Türkiye 2014 Araştırması

AKIN Yazılım Bilgisayar İth. İhr. San. Tic. Ltd. Şti.

 �nterpro Medya taraf�ndan her y�l gerçekle�tirilen "Türkiye'nin En �yi �lk 500 Bili�im �irketi" ara�t�rmas� tamamland�. 16 y�ld�r düzenlenen "Türkiye'nin En �yi �lk 500 Bili�im �irketi" ara�t�rma sonuçlar� aç�kland�. Türkiye'de yap�lan bu ara�t�rma, sadece yurtiçinde de�il yurtd���nda da firmalara referans sa�lamas� aç�s�ndan büyük önem ta��yor.

 Her y�l oldu�u gibi bu y�l da önde gelen �irketler aras�nda yerini alan AKINSOFT, Türkiye'de ve di�er ülkelerde kurdu�u güçlü yap�lanmas� sayesinde, Türkiye'nin En �yi 500 Bili�im �irketi aras�nda 322. s�rada yer al�yor. AKINSOFT, ERP Yaz�l�m� Türkiye Merkezli Üretici Gelirleri kategorisinde ise Türkiye'de ilk 38'de, ERP Yaz�l�m� Gelirlerine Göre ise ilk 13'de yerini ald�. Türkiye'de teknoloji ad�na att��� ad�mlarla ve her geçen gün artan çal��ma azmiyle büyüyen AKINSOFT, sektörün öncüsü olmaya h�zla yakla��yor. AKINSOFT, bu ba�ar�l� çal��malar�yla da çok k�sa bir süre sonra en üstte olaca��n�n sinyallerini veriyor.

İlk 500 Bilişim Şirketi Türkiye 2014 Araştırması